fundusze obligacji prognozy

Stąd zakładana przez nas stopa zwrotu na przyszły rok między tymi dwoma typami produktów nie powinna przekroczyć 1-2 punktu procentowego. W rezultacie wychodzimy z założenia, że kombinacja obu typów rozwiązań wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem Trend na złoto I kwartał 2021 r przy budowie portfela w relacji zysku do ryzyka. Taka konstrukcja pozwala bowiem istotnie ograniczyć zmienność wyceny jednostki – dodaje Mikołaj Stępniewski. − Pozostajemy w cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce oraz w regionie.

fundusze obligacji prognozy

Wtóruje mu Mikołaj Stępniewski z Investors TFI – Spodziewamy się w 2024 r. Takie otoczenie jest korzystne szczególnie dla funduszy o wyższym ryzyku stopy procentowej (dług długoterminowy – przyp red.) – wskazuje. – Stabilizacja stawek WIBOR na podwyższonych poziomach w oczekiwaniu na wznowienie cyklu obniżek stóp procentowych NBP sprzyja jednak także relatywnie funduszom krótkoterminowym, które utrzymują wysoką dochodowość papierów o zmiennym kuponie.

Polska gospodarka ożywi się w 2024 roku. Na Zachodzie wzrost będzie słabszy

Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl. Łącznie to da argumenty do OCZEKIWANIA na obniżki stóp procentowych w 2023 r. Obecnie mamy sytuację z rosnącą inflacją, która jest na poziomach niespotykanych od wielu lat i oczekiwane jeszcze podwyżki stóp procentowych. Zdecydowana większość obligacji skarbowych w funduszach posiada stałą stopę. Poniżej prezentujemy listę subfunduszy wchodzących w skład poszczególnych grup ujętych w celach inwestycyjnych na 2023 rok.

Mimo wszystko wyniki w ujęciu rocznym powinny być dodatnie, bo portfele funduszy pracują dziś na dużo wyższych rentownościach niż w ostatnich 12 miesiącach − argumentuje. Pogarszająca się aktywność gospodarcza i wysokie stopy procentowe nie wróżą dobrze ryzykownym aktywom, co może prowadzić do wyższych spreadów obligacji korporacyjnych w warunkach spowolnienia przychodów i obniżonych marż. Rynki będą doświadczać zmienności ze względu na słabnący wzrost gospodarczy, spadającą inflację i napięcia geopolityczne. Banki centralne prawdopodobnie będą wahać się przed agresywnym obniżeniem stóp procentowych, co doprowadzi do niepewności na rynkach obligacji. Inwestorzy powinni skupić się na wysokiej jakości obligacjach skarbowych, chociaż można rozważyć selektywne inwestycje w obligacje korporacyjne.

fundusze obligacji prognozy

– Pomimo spowolnienia gospodarczego nie obserwowaliśmy pogorszenia jakości kredytowej emitentów korporacyjnych. Ich sytuacja finansowa pozostaje w większości bardzo dobra. Tymczasem marże kredytowe są na znacząco podwyższonym poziomie. To tworzy dobre warunki do inwestowania w segmencie obligacji korporacyjnych i przekłada się na wysokie stopy zwrotu – wskazuje ekspert Pekao TFI.

GTC chce wyemitować zielone obligacje o wartości 0,5 mld euro

Załóżmy jednak, że były prezes EBC zdecyduje się odejść z obecnej funkcji, aby objąć prezydenturę; w takim przypadku spread ten prawdopodobnie wzrośnie do 200 pb. Może nawet na krótko wybić się powyżej tego poziomu, jeżeli doszłoby do nowych wyborów. Stanowiska decydentów w sprawie ryzyka inflacyjnego w ciągu roku staną się bardziej jasne. Równocześnie możemy przyjąć, że po grudniowym posiedzeniu EBC polityka pieniężna w dalszym ciągu wspiera spready europejskich obligacji korporacyjnych. „Elastyczność” PEPP została rozszerzona wyłącznie na reinwestycje PEPP, a nie na program skupu aktywów (asset purchase programme, APP), jak początkowo oczekiwał rynek, choć APP zostanie wykorzystany do przejścia na nowe zasady. Zostanie on zwiększony z 20 mld euro miesięcznie do 40 mld euro w II kwartale tego roku.

W związku z tym dostrzegamy większą wartość obligacji skarbowych z rynków rozwiniętych, choć nadal atrakcyjne jest selektywne podejście do obligacji korporacyjnych. Ponieważ banki centralne prawdopodobnie będą powoli https://www.tradebot.online/11-great-mozliwosc-to-learn-to-trade-z-udzialow/ obniżać stopy procentowe, opóźniona transmisja agresywnej polityki pieniężnej z 2023 r. Będzie nadal zaostrzać warunki finansowe w nowym roku.Sprzyja to w średnim terminie wydłużaniu okresu zapadalności i jakości.

Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków. Fundusze obligacji krótkoterminowych mają szansę dostarczyć inwestorom stóp zwrotu konkurencyjnych względem oprocentowania lokat bankowych. Wysokie wartości discount margin dla polskich obligacji zmiennokuponowych tworzą atrakcyjne otoczenie, które pozwoli funduszom inwestycyjnym konkurować z lokatami bankowymi i obligacjami detalicznymi.

Stawki WIBOR, które stanowią bazę dla większości papierów z krajowego rynku długu korporacyjnego, również są wciąż na dość atrakcyjnym poziomie – dodaje. Nie dziwi zatem, że stopy zwrotu funduszy dłużnych w 2023 r. Większość rozwiązań z tego segmentu rynku wypracowała od stycznia zarobek, który w przypadku najlepszych produktów liczony jest nawet w dwucyfrowym tempie. To zresztą widać po wynikach w ujęciu średnim w poszczególnych grupach funduszy, które również są dwucyfrowe. Eksperci przekonują, że tak, choć zastrzegają, że zyski już tak sute nie będą. Polskie obligacje skarbowe będą pod wpływem obniżek stóp NBP, hamującej inflacji, ożywienia gospodarczego w Polsce i napływu inwestorów zagranicznych.

  1. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej () lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
  2. Potem inwestorom spodobał się wynik wyborów parlamentarnych i zmiana władzy w Polsce, co również umocniło krajowy rynek długu.
  3. Odczuli to wszyscy posiadacze jednostek funduszy dłużnych, którzy w 2020 i 2021 roku tak namiętnie je kupowali.
  4. Lwia część ankietowanych obstawia jednak, że więcej strat na obligacjach już nie będzie, a rentowności albo pozostaną na obecnych poziomach, albo spadną w przedziale od zera do 50 punktów bazowych.

Odczuli to wszyscy posiadacze jednostek funduszy dłużnych, którzy w 2020 i 2021 roku tak namiętnie je kupowali. Takie posunięcie będzie miało daleko idące konsekwencje dla obligacji korporacyjnych. Aktywa o długim czasie trwania, takie jak obligacje o ratingu inwestycyjnym, będą musiały zostać ponownie wycenione. Równocześnie spready obligacji śmieciowych będą się rozszerzać w bardziej restrykcyjnych warunkach finansowania w miarę zbliżania się realnych rentowności do 0 proc.

Fundusze dłużne nie ochroniły przed inflacją

Rok 2023 to dobre perspektywy dla obligacji rynków rozwijających się. Wysokie spready rentowności obligacji tych krajów dają duży potencjał wynikowy w perspektywie 2-3 lat. Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez rynki wydarzeń będzie pivot banku centralnego USA (FED).

Znalazł się nietypowy fundusz, który zapewne niewielu inwestorów indywidualnych generalnie interesuje – Pekao Obligacji Samorządowych. Jeszcze pod koniec czerwca rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych przekraczała 8 proc. R/r, a RPP kolejny raz podniosła stopy procentowe (o 50pb), to jednak odczyty z sektora przemysłowego i budowlanego w połączeniu z kiepskimi danymi o sprzedaży detalicznej wyraźnie wskazują na ostre hamowanie gospodarki.

Rynki powinny być gotowe na kolejną wyboistą jazdę w 2024 roku. Chociaż powolny wzrost gospodarczy i spadająca inflacja stworzyły podstawy do obniżenia stóp procentowych, niepewność w polityce pieniężnej i napięcia geopolityczne pozostaną. Polska giełda na tle indeksu MSCI Emerging Markets stanowi perspektywiczny rynek dla kapitału zagranicznego.

Poprawa koniunktury sprawi, że spadek inflacji wyhamuje i trudniej będzie ją zbić do celu. Należy oczekiwać, że stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian co najmniej do marca 2024 r., a nawet dłużej – do czasu, gdy projekcja pokaże zejście inflacji do celu NBP – wskazuje Piotr Dmuchowski. Zaznacza jednak, że to nie oznacza, iż polskie obligacje są na straconej pozycji. Postanowiliśmy zerknąć, które fundusze w tym fatalnym okresie spisały się najlepiej, zdołały ochronić swoich klientów przed stresem i utrzymały się nad kreską.

Możemy z niego wyciągnąć wniosek, że najlepszy moment w obligacji skarbowe o stałej stopie (a tym samym fundusze obligacyjne) był ok. 1 roku przed pierwszą obniżką stóp procentowych NBP. Kiedy zatem warto zainwestować w fundusze obligacyjne? Wtedy, gdy rynek zacznie OCZEKIWAĆ obniżek stóp procentowych w przyszłości. Patrząc na “obligacje śmieciowe”, obraz jest jeszcze bardziej przygnębiający.

Dodatkowo zmniejszenie skali skupu aktywów prowadzonego przez EBC oraz coraz mocniej dyskontowane w wycenach podwyżki stóp w USA powinny stwarzać dodatkową presję rodzime papiery skarbowe – wyjaśnia Igor Lenart z BNP Paribas TFI. − Z drugiej strony część negatywnego sentymentu jest już „w cenach”. Dodatkowo rosnące dochodowości polskich obligacji mogą stanowić ciekawą alternatywę dla zagranicznych inwestorów − przewiduje. To oznacza, że rynki nie wierzą w długoterminowo utrzymującą się inflację i trwale wysokie stopy procentowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *